• بوستان رودپارک مشهد

  • تقاطع چهارسطحی آزادگان مشهد

  • سد گلمندره بجنورد

  • سد سیاهو بیرجند

  • بند خاکی نوده بجنورد

  • سد حاجی آباد قائن

  • راه‌های شهرهای استان خراسان جنوبی