پروژه های سد سازی

 

          ·       سد چهچهه کلات

        ·        سد قره تیکان کلات

     ·     سد آلج چهارمحال و بختیاری

 

     ·     سد فیروز آباد لرستان

 

      ·        سد ماربره لرستان

 

     ·      سد نهرین طبس

 

      ·        سد شورک شیروان

 

     ·      سد زاوین کلات

 

     ·      سد میان کوه لرستان

 

     ·      سد کریت طبس

 

     ·      سد گراتی اسفراین

 

        ·         سد چندیر و سومبار مانه و سملقان

 

        ·         سد زنگلانلو

 

        ·         سدگلمندره

 

        ·         سدشوریجه

 

        ·         سدگلول

 

        ·         سد قردانلو بجنورد